opc_loader

Menu

8.7 / 10 van 1485 reviews

Algemene voorwaarden
 

Tot stand gekomen op 21 maart 2022.

Algemene Voorwaarden Outdoor Tuinidee B.V., gevestigd aan Wolfshoek 1a, 5511KH , te Knegsel, ingeschreven bij de KvK onder nummer  08150161.
 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:  De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Outdoor Tuinidee BV:     hierna te noemen: 'Outdoor", ingeschreven bij de KvK onder nummer  08150161. Onder Outdoor vallen tevens de volgende handelsnamen: Pelletkachelkiezen, Schaduwdoekkeuze, Verwarmingaktie, 3d-Wandpaneelkeuze, Coolsail en maatwerkzonnedoek

Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep. De overeenkomst tussen de wederpartij en Outdoor, waarbij in het kader van een door de Outdoor georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Outdoor en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Outdoor

Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.
 

Artikel 1         Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Outdoor en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Outdoor, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de

Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Outdoor en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal dan worden getracht zo dicht als mogelijk aansluiting te vinden bij de nietige of vernietigde bepalingen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Outdoor zijn overeengekomen.

Indien Outdoor niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Outdoor in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 

Artikel 2         Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van Outdoor zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. 

Alle aanbiedingen en/of offertes van Outdoor zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen.  De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen. 

De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

Outdoor kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Outdoor daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Outdoor anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Outdoor niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
 

Artikel 3         Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Outdoor.

 

Artikel 4         Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Outdoor de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Outdoor zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Outdoor de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Outdoor daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Outdoor proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Outdoor zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Outdoor kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Outdoor zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
 

Artikel 5         Uitvoering overeenkomst

Outdoor heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Outdoor heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren en producten die binnen één en dezelfde order vallen verspreid over diverse momenten te (laten) leveren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Outdoor het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Outdoor het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Outdoor niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Outdoor.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Outdoor het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 

Artikel 6         Prijzen

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Van alle bijkomende kosten zal Outdoor tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.
 

Artikel 7         Prijswijziging

Indien Outdoor met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Outdoor Tuinidee bv gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Outdoor  het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: 

 • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Outdoor rustende verplichting ingevolge de wet;
 • Outdoor alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de

Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 

Artikel 8       Koop op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden.

Ingeval van Koop op afstand heeft Outdoor het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Outdoor geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen. 

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Outdoor het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen. 

Indien Outdoor  niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Outdoor Tuinidee bv geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Outdoor Tuinidee bv in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door Outdoo geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze. 

Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij Outdoor heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept. 

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Outdoor uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Outdoor  de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Outdoor uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Outdoor en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Outdoor geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • producten van persoonlijke aard;  
 • producten op maat gemaakt.
 • producten die vast geinstalleerd zijn.
 • producten die gebruikt zijn en of gebruiker sporen hebben.

   

Artikel 9       Levering en risico-overgang

Outdoor zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst aan Outdoor kenbaar heeft gemaakt.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken. worden opgeslagen voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Outdoor zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien Outdoor gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan Outdoor heeft verstrekt. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Outdoor schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Outdoor alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Outdoor zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In dit laatste geval heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of
schadevergoeding te verlangen.

Het risico van verlies, waardevermindering en/of beschadiging van producten berust bij Outdoor tot het moment waarop zaken worden geleverd aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen
derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

Artikel 10       Productie- procedés

Bij alle productie- procedés kunnen geringe afwijkingen van het origineel niet gereclameerd worden. 

Dit geldt in het bijzonder voor:

 • Geringe geuren bij materialen en bedrukkingen;
 • Geringe kleurafwijkingen tussen twee of meerdere opdrachten;
 • Geringe kleurafwijkingen in vergelijking met een vorige opdracht;
 • Geringe kleurafwijkingen tussen de producten binnen één opdracht;
 • Geringe snijd afwijkingen van drukmateriaal.

Het hierboven vermelde geldt technisch ook voor de vergelijking tussen andere modellen en deze worden uitgesloten, te denken valt aan:

 • Proefafdrukken;
 • Digitale voorbeelden; 
 • Afdrukgegevens;
 • Wanneer ze door de Wederpartij zijn opgemaakt;

Artikel 11       Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Outdoor aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. 

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. 

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 na de factuurdatum, op een door Outdoor aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

Outdoor en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 4% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Outdoor en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Outdoor onmiddellijk opeisbaar.
 

Artikel 12       Klachtenregeling

Onverlet en ter aanvulling op hetgeen hiervoor bepaald is artikel 26, dient de Wederpartij klachten over de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven bij Outdoor in te dienen uiterlijk binnen twee maanden nadat de Wederpartij op de hoogte is geraakt of had behoren te raken van de
omstandigheid welke aanleiding heeft gegeven tot indiening van de klacht.

Bij Outdoor ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Outdoor binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer
de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een Wederpartij zich allereerst te wenden tot Outdoor door te mailen naar  info@outdoortuinidee.nl . Leidt dit niet tot een oplossing, dan dient de consument het geschil ter bemiddeling aan te melden bij de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie ( www.webwinkelkeur.nl ), tenzij de consument binnen één maand nadat Outdoor zich op deze klachtenregeling heeft beroepen ervoor kiest het geschil door de volgends de wet bevoegde rechter te laten beslechten. De uitspraak van voornoemde onafhankelijke geschillencommissie is bindend, zowel Outdoor als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.

Artikel 13       Incassokosten

Indien de Wederpartij in verzuim is komen te verkeren betreffende de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de met Outdoor gesloten overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Outdoor, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. 

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Outdoor, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. 

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Outdoor pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Outdoor de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen, onder vermelding van de incassokosten die na verloop van deze 14 dagen in rekening worden gebracht bij uitblijven van betaling.

Gerechtelijke en executiekosten komen volledig voor rekening van de Wederpartij.
 

Artikel 14       Eigendomsvoorbehoud

Alle door Outdoor in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Outdoor totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst en eerdere Overeenkomsten Is verschuldigd deugdelijk Is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.
 

Artikel 15      Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Outdoor het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Outdoor bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Outdoor omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Outdoor  kan worden gevergd.

Outdoor behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.
 

Artikel 16       Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Outdoor bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Outdoor bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Outdoor omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Outdoor kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Outdoor kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Outdoor op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Outdoor de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Outdoor niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Outdoor geleden schade.
 

Artikel 17       Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Outdoor worden toegerekend indien, de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval Outdoor ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Outdoor geen invloed kan uitoefenen en waardoor Outdoor niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen en/of (onderdelen van) producten, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Outdoor in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Outdoor heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Outdoor haar verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht kan Outdoor niet worden gehouden de Overeenkomst voort te zetten, noch kan zij worden gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Outdoor zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, of indien sprake is van blijvende onmogelijkheid, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien Outdoor ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Outdoor gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
 

Artikel 18       Garanties

Outdoor garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Outdoor  garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Outdoor, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Outdoor in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Outdoor geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.
 

Artikel 19       Onderzoek en reclame

De Wederpartij in de hoedanigheid van Consument,  is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 60 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

De Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf, is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen veertien dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 60 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Outdoor gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Dit geldt voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument. 

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen veertien dagen na levering van het Product schriftelijk aan Outdoorgemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Dit geldt voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf. 

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 60 dagen na ontdekking ervan Outdoor gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Dit geldt voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument. 

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen veertien dagen na ontdekking ervan aan Outdoor gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Dit geldt voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf. 

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Outdoor binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek. 

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 

Artikel 20       Aansprakelijkheid

Outdoor is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Outdoor. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Outdoor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Outdoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Outdoor is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Outdoor kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Outdoor of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Outdoor is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Outdoor aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Outdoor beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Outdoor aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Outdoor overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor Outdoor aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Outdoor te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Outdoor vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 

Artikel 21       Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Outdoor voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien Outdoor door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Outdoorzowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Outdoor en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.
 

Artikel 22       Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Outdoor en de door Outdoor (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Outdoor ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.
 

Artikel 23       Intellectuele eigendom

Outdoor behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Outdoor behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 

Artikel 24       Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Outdoor verstrekt, zal Outdoor zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Outdoor handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Outdoor zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan Outdoor informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Outdoor verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Outdoor mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Outdoor niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Outdoor mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Outdoor zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
 

De Wederpartij gaat akkoord dat Outdoor de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
 

Artikel 25       Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per post en per mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.
 

Artikel 26       Wijziging algemene voorwaarden

Outdoor heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. 

Outdoor zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. 

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden tot aan het moment waarop de wijzigingen van kracht worden.
 

Artikel 27       Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Outdoor partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 

Artikel 28       Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer …………….